Informacja:
Szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne np. dziki  - Procedura

Zgłoszenia należy dokonać do 3 dni od stwierdzenia szkody  na  piśmie  do właściwego koła łowieckiego.  

 – terenem  Miasta Jordanowa zarządza koło łowieckie
    Szarak Jordanów ul. Kolejowa 63 ,  34-240 Jordanów

 Wniosek, który składa się do koła łowieckiego, zawierać powinien:  (wniosek do pobrania w załączniku pod informacją)

  1. imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych;
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego wraz z powierzchnią, na jakiej zwierzęta dokonały szkody oraz gatunku zwierzęcia, który ją wywołał.
  4. Ponadto warto umieścić na wniosku nr konta, na które zostanie dokonany przelew odszkodowania.

Koło łowieckie w ciągu 3 dni od otrzymania wniosku powinno zawiadomić przedstawicieli komisji (tj. Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz poszkodowanego rolnika) o terminie szacowania. Ma ono obowiązek dokonania oględzin albo szacowania ostatecznego w okresie 7 dni od otrzymania wniosku. Z oględzin czy szacowania ostatecznego sporządza się 3 sztuki jednobrzmiącego protokołu, po jednym dla każdego członka zespołu.

Ostatecznego szacowania szkody oraz ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed uprzątnięciem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy a w przypadku uszkodzonego lub zniszczonego płodu rolnego – w terminie 7 dni od zgłoszenia szkody. Zgodnie z treścią art. 48 pkt. 2 ustawy prawo łowieckie, odszkodowanie nie przysługuje posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali zbioru i uprzątnięcia jego pozostałości w terminie 14 dni od dnia zakończenia zbioru tego gatunku lub uprawy w danym regionie.

Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody.

Odwołania od protokołu szacowania szkody łowieckiej

Jeżeli rolnik nie zgodzi się z ustaleniami komisji, to w okresie 7 dni ma prawo odwołać się do właściwego dla danego terenu Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśnictwo to ma w takim przypadku 7 dni na oszacowanie szkody. W szacowaniu odwoławczym może uczestniczyć przedstawiciel izby rolniczej właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkód. Jednakże dopiero po złożeniu pisemnego wniosku członka zespołu (przedstawiciela ODR, rolnika albo koła łowieckiego).

Jeśli posiadacz gruntów lub koło łowieckie kwestionuje ustalenia nadleśniczego, to pozostaje im droga sądowa. Powództwo w tej sprawie wnosi się do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody w okresie trzech miesięcy od doręczenia decyzji.
Jeżeli obwodem łowieckim zarządza nadleśnictwo, to odwołanie składa się do właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody dyrektora regionalnej dyrekcji PGL — Lasy Państwowe.

Szkody dokonane przez zwierzęta objęte ochroną całoroczną

Inaczej postępuje się w przypadku szkód wywołanych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, takie jak np. łosie. W ich przypadku właściwym adresatem jest urząd marszałkowski województwa, na którego terenie zwierzęta dokonały szkód.

W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta, za które odpowiada Skarb Państwa, zgłoszenia dokonuje się do Nadleśnictwa Myślenice  Ul. Szpitalna 13 ; 32-400 Myślenice tel. 12 272 16 69 .   Dotyczy to szkód, jakich dokonały np.: bobry, wilki, niedźwiedzie, żubry i rysie.Załączniki:
wniosek_o_wyplate (pdf, 385KB)