Dnia 6 lutego 2023 r. (poniedziałek) o godz. 09.00

w  sali obrad, w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

 
Porządek obrad Komisji:

    1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
    2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Jordanowa na 2023 rok.
    3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa.
    4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości.
    5. Informacja Prezesa Spółki Wodociągi Jordanowskie na temat postępu prac związanych z podłączeniem mieszkańców do kanalizacji.
    6. Planowane prace inwestycyjne na terenie Miasta Jordanowa w 2023 roku.
    7. Rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Komisji.
    8. Sprawy bieżące.

 
Jordanów, 30.01.2023 r.