ZARZĄDZENIE NR 51/2022
Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 30.09.2022 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru na stanowisko - podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r.poz. 559, 583.) oraz art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530.), zarządzam, co następuje:

   1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa .

   2. Wymagania wobec kandydata oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze w formie konkursu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

   3. Ogłoszenie o naborze zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta Jordanowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jordanowa.

   4.  Komisję Rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze: podinspektor ds. kadr, spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i archiwum zakładowego Urzędu Miasta Jordanowa, powoła Burmistrz Miasta Jordanowa odrębnym zarządzeniem.

   5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

   6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Burmistrz Miasta Jordanowa
        Andrzej Malczewski

 

Do pobrania:
1. Załącznik Nr 1 (pdf, 850kB)