Zarządzenie nr 57/2023

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia 05.12.2023 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę

                                                          

            Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.    o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344, z późn. zm.), Uchwały  Nr XLV/411/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 listopada  2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, Uchwały  Nr XLV/411/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 listopada  2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, Uchwały  Nr XLV/412/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 listopada  2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, Uchwały  Nr XLV/413/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 listopada  2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, Uchwały  Nr XLV/414/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 listopada  2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, Uchwały  Nr XLV/415/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 listopada  2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy  z dotychczasowym dzierżawcą oraz Uchwały  Nr XLV/416/2023  Rady  Miasta  Jordanowa  z dnia  27 listopada  2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą

 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność miasta Jordanów, przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, stanowiących załącznik

nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. zagospodarowania przestrzennego, geodezji, gospodarki gruntami i mieniem komunalnym. 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

MIASTA JORDANOWA

    Andrzej Malczewski