Drukuj

W Małopolsce trwa nabór do programu „Tele-Anioł” - realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: D Wsparcie projektów z zakresu teleopieka.

Małopolski Tele-Anioł to pierwszy projekt wdrażający teleopiekę, dzięki niemu osoby starsze, niepełnosprawne, potrzebujące całodobowego wsparcia otrzymają opaski ratujące życie. Opaski te mają wbudowany mikrofon i głośnik, dlatego można przez nie rozmawiać jak przez telefon. W przypadku zagrożenia życia osoby niesamodzielne, przebywające same w domu, będą miały szanse na szybkie uzyskanie natychmiastowej i profesjonalnej pomocy świadczonej przez centrum teleopieki, w którym przez 24 godziny na dobę i przez 7 dni w tygodniu oczekuje zespół ratowników medycznych.

W ramach projektu przewidziano również wsparcie dla seniorów i osób niesamodzielnych w ich domu – od zabiegów higienicznych po pomoc w codziennych obowiązkach czy załatwieniu urzędowych formalności.

Jakie warunki trzeba spełnić?
Kandydaci, którzy chcą być objęci opieką Tele-Anioła, muszą mieszkać na terenie województwa małopolskiego oraz być osobami niesamodzielnymi, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem, tj.:

Co ważne, jako pierwsze do projektu włączane będą również osoby, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. Ci, którzy korzystają z opieki społecznej, w ramach Tele-Anioła będą mogli uzyskać tylko wsparcie uzupełniające dotychczasowe świadczenia.
Pomoc w domu – tylko dla najbardziej potrzebujących:
Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Taka pomoc w pilotażu będzie więc przyznana:

Terminy rekrutacji!
Okres trwania I tury rekrutacji od 13.04.2018 r. do 31.10.2018 r.
Proces rekrutacji składa się z trzech etapów. W pierwszym – formalnym – na koniec każdego dwutygodniowego cyklu rekrutacji będą weryfikowane formalnie formularze zgłoszeń i tworzone listy rankingowe. Etap 2 to podstawowa ocena sytuacji materialno-życiowej – czyli weryfikacja deklarowanych na etapie rekrutacji formalnej kryteriów, a także ocena czy potrzebne będzie dodatkowe wsparcie w postaci usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Jeśli faktycznie zostaną one przyznane, uczestnik projektu musi przygotować się na tzw. rozszerzoną ocenę sytuacji materialno-życiowej.

Gdzie można pobrać wniosek?
Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jordanowie, ul. 3 Maja 2. W przypadku osób niesamodzielnych, które nie wychodzą z domu prosimy o kontakt telefoniczny: 18 26 75 573 – pracownik socjalny dostarczy formularz podczas wizyty w terenie i udzieli pomocy w wypełnieniu wniosku.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są również pod adresem: https://www.malopolska.pl/teleaniol/rekrutacja

Gdzie złożyć wniosek?
Formularze zgłoszeniowe można składać:

  1. Za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie z siedzibą: godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 – wnioski zostaną przekazane na adres Stowarzyszenia Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego w Suchej Beskidzkiej .
  2. Osobiście w jednym z miejsc:
  1. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł”.
  2. Elektronicznie: dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja – Małopolski Tele-Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

Szczegółowe informacje na stronie projektu: www.malopolska.pl/teleaniol

Dodatkowych informacji o projekcie „Małopolski Tele – Anioł” udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie informacje można znaleźć także na stronie: www.malopolska.pl/teleaniol