OGŁOSZENIE

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Jordanowa Nr XXXVI/329/2018 z dnia z 26 marca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów Miasta Jordanowa i nadania jej statutu,

Burmistrz Miasta Jordanowa
ogłasza  
nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów.

Miejską Radę Seniorów powołuje się w celu integracji środowiska osób starszych i wzmacniania udziału w życiu społeczności lokalnej. Rada ma charakter doradczy, inicjatywny i konsultacyjny dla władz Miasta Jordanowa.

Głównym celem Rady jest służenie seniorom zamieszkałym na terenie Miasta Jordanowa poprzez reprezentowanie ich interesów i potrzeb oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej.

 1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 11 osób, zwanych „Radnymi Seniorami”. Co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby, które w dniu wyborów ukończyły 60 lat. Kadencja Miejskiej Rady Seniorów trwa 2 lata. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet ani rekompensaty za utracone zarobki.
 2. Nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia 10 lipca do dnia 24 lipca 2018 roku.(decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Miasta Jordanowa)
 3. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów mogą dokonać:
 4. a) podmioty działające na rzecz osób starszych – kluby seniora, związki emerytów oraz inne organizacje pozarządowe, których przedmiot działalności statutowej obejmuje problematykę senioralną. Dobór sposobu wytypowania kandydatów z każdej organizacji należy do wyłącznej dyspozycji organizacji.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

 1. b) grupa co najmniej 10 seniorów - popierających i zgłaszających kandydata na członków Miejskiej Rady Seniorów. Osoba starsza może udzielić poparcia nie więcej niż jednemu kandydatowi do Rady. Poparcie jest udzielane poprzez złożenie podpisu na liście poparcia kandydatowi, udzielenie poparcia przez tą samą osobę więcej niż jednemu kandydatowi skutkuje nieuwzględnieniem głosu poparcia przy wszystkich zgłoszonych przez tę osobę kandydatach.

Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia wraz z listą poparcia. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata zawierające zgodę na kandydowanie, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

 1. Formularze zgłoszeniowe można pobrać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 7)

lub na stronie internetowej miasta pod adresem: www.jordanow.pl (zakładka: Dla seniorów).

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z oświadczeniami, należy złożyć w Urzędzie Miasta Jordanowa (Sekretariat) w godzinach pracy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów” w terminie do 24 lipca 2018 r.
 2. Jeżeli do dnia naboru kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów zostanie zgłoszonych mniej niż 11 osób, Burmistrz wyznaczy dodatkowy siedmiodniowy termin zgłaszania kandydatów do Rady.
 3. Kandydaci do Rady wybierani są podczas zebrania wyborczego w drodze głosowania. Wybory przeprowadzane są w sposób bezpośredni i tajny, głos oddaje się na karcie do głosowania. Za wybranych uważa się jedenastu kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów.
 4. W przypadku, gdy kilku kandydatów uzyska równą ilość głosów Komisja Skrutacyjna przeprowadza dodatkowe głosowanie dla tych kandydatów. W przypadku gdy ilość kandydatów z równą ilością głosów, nie zwiększa limitu 11 osób w Radzie nie przeprowadza się ponownych wyborów.
 5. Wyniki wyborów ogłoszone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu miasta.

W drodze Zarządzenia zostanie powołany skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów.

Załączniki do pobrania