Opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

W uchwale Nr XIX/177/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz rocznej ryczałtowej stawki opłat od domków letniskowych (zm. uchwała Nr XX/180/2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.) -  została określona miesięczna stawka opłaty za odbiór odpadów w wysokości 26 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Stawka opłaty za odbiór odpadów w wysokości 26 zł będzie pobiera na dnia 1 lutego 2021r.

Jednocześnie informujemy, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) wskazuje, że od roku 2020 nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Na nowych wzorach deklaracji nie ma możliwości wyboru metody segregowania czy niesegregowania odpadów komunalnych jak to było do tej pory. Na wszystkich mieszkańców został narzucony ustawowo obowiązek segregacji.   

Jednak dla osób niewypełniających obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określono stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 52,00 zł miesięcznie od mieszkańca.  

Powyższy wzrost stawki opłaty za odbiór odpadów wynikał z kilku przesłanek. Jedną z nich było podniesienie w sposób znaczący ceny odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów jaka została wskazana w przetargu na w/w zadanie.

Nie ulega zmianie roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

 • Odpady zbierane w sposób selektywny tzn. „segregowane” opłata wynosi 169 zł/rok.
 • Odpady zbierane w sposób nieselektywny tzn. „niesegregowane” opłata wynosi 338 zł/rok.

Termin płatności dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe należy uiszczać do 15 maja za rok.

Kontrola selektywnej zbiórki odpadów w 2021 r.:

Warunek selektywnego zbierania odpadów dla danej nieruchomości uznaje się za spełniony, gdy łącznie są spełnione niżej podane punkty:

 • co najmniej 50% objętości odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości jest selektywnie zebrana i w sposób selektywny przekazana do odbioru,
 • w odpadach komunalnych zmieszanych nie może być więcej niż 5% objętości bioodpadów (odpadów kuchennych i zielonych) i nie więcej niż 5% objętości łącznie odpadów surowcowych: szkła, papieru, tworzyw, metali i opakowań wielomateriałowych.
 • w odpadach komunalnych zmieszanych nie mogą znaleźć się odpady wielkogabarytowe i/lub odpady budowlano - rozbiórkowe,
 • w odpadach selektywnie zebranych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może być większy niż 10% objętości odpadów selektywnie zebranych, a w przypadku papieru większy niż 5% objętości,
 • w odpadach zielonych udział frakcji obcej (np. odpadów zmieszanych, innych frakcji surowcowych, itp.) nie może być większy niż 1% objętości bioodpadów.

W przypadku umieszczenia odpadów surowcowych (papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), odpadów zielonych (trawa, gałęzie, resztki roślin itp. w sezonie wegetacyjnym), odpadów wielkogabarytowych, w pojemnikach na odpady zmieszane, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.

W przypadku umieszczania odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania, Wykonawca przyjmuje je, jako odpady komunalne zmieszane i powiadomi Gminę i właściciela nieruchomości o naruszeniu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa.

Powiadomienie właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nastąpi poprzez:

 • pozostawienie informacji pisemnej w skrzynce na listy (zabudowa jednorodzinna),
 • a także przylepienie na pojemniku lub worku nalepki z informacją.

Nalepka w kolorze żółtym jest ostrzeżeniem. Jeśli naruszenie regulaminu nastąpi po raz kolejny, naklejka w kolorze czerwonym poinformuje, że zostanie naliczona opłata taka jak za nieselektywne zbieranie odpadów.

Dlaczego będzie drożej:

Gmina nie może zarabiać na systemie gospodarki odpadami nawet złotówki, cały system może co najwyżej „zerować” wydatki z nim związane.

Głównym powodem podwyżki jest wzrost cen:

 • energii
 • paliw
 • płac
 • opłaty środowiskowej, która ma ogromny wpływ na koszt utylizacji odpadów - od 2013 r. wzrosła z kwoty 115,41 zł do 270 zł za 1 tonę (opłata planowana w 2020 r.)
 • konieczność wprowadzenia kolejnej frakcji BIO.

Na cenę również ma wpływ częstotliwość odbioru odpadów komunalnych – budynki jednorodzinne 2 razy w miesiącu, natomiast wielorodzinne 4 razy w miesiącu.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • obsługi administracyjnej tego systemu;
 • edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

PSZOK- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439 z póżn. zm.) oraz uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa (zm. uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Miasta Jordanowa z dnia 21 grudnia 2020 r. ) nastąpiła zmiana częstotliwości dostarczania odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Odpady na PSZOK można dostarczyć w dniach:

 • wtorki w godzinach    9:00-13:00,
 • piątki w godzinach  14:00-18:00.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące rodzajów odpadów komunalnych: odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstylne i odzież.

W PSZOK-u w każdy piątek w godzinach od 9:00 do 17:00 można odbierać worki na odpady.

Deklaracje:

Informuje się, że w związku z podjętą uchwałą Nr XX/181/2021 Rady Miasta Jordanowa z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – zmianie uległy wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje na temat wypełniania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miasta Jordanowa - pokój nr 4A oraz pod numerem tel. 18 26 91 712.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

Firma wyłoniona w drodze przetargu przez Miasto Jordanów będzie odbierała od mieszkańców odpady komunalne, a w zamian mieszkańcy będą uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Opłatę za wywóz odpadów komunalnych trzeba będzie wpłacać miesięcznie na odrębny numer rachunku bankowego B.S Jordanów  63 8799 0001 0000 0000 8859 0050 (bez dodatkowych opłat) lub na indywidualne konto wskazane w zawiadomieniu.

Po co składamy deklaracje?

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie ponoszona w takiej wysokości, jaka została podana w złożonej deklaracji. Inaczej mówiąc, mieszkańcy sami zadeklarują, ile osób faktycznie zamieszkuje dane gospodarstwo domowe. Liczba osób zameldowanych nie musi się zgadzać z liczbą osób stale przebywających na danej nieruchomości. W kontekście systemu zagospodarowania odpadów najważniejsza jest informacja, ile osób wytwarza odpady.

Uwaga!

W sytuacji wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji dowodem w zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być min. zeznania świadków, jak również wszelkie inne dowody zgodnie z art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego. Gminom zgłaszać nieprawidłowości mogą również firmy, które wywożą odpady - poprzez informacje o przepełnieniu pojemników, lub znacznej ilości worków, które mogą świadczyć o zaniżeniu rzeczywistej liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Co to jest deklaracja?

Dla nieruchomości zamieszkałych, (czyli zwykłych gospodarstw domowych) deklaracja to informacja, ile osób zamieszkuje na posesji i ile z tego tytułu będzie wynosić miesięczna opłata.

Biorąc pod uwagę zapisy nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminie nie ma możliwości wyboru niesegregowania odpadów na deklaracji, każde gospodarstwo domowe odgórnie zmuszone jest do segregowania odpadów i w taki sposób oddawania go firmie odbierającej odpady!!!

Uwaga!

W deklaracji dla nieruchomości zamieszkałych mnożymy ilość osób przez stawkę opłaty na mieszkańca i tak: 26 zł wynosi stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie na jednego mieszkańca, natomiast podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli firma wywozowa zauważy, iż właściciel danej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wyniesie dwukrotność, czyli 52 zł za każdą osobę zamieszkującą w danym gospodarstwie. Dla przykładu: rodzina 4 osobowa złożyła deklarację na nowych zasadach i zostało wychwycone przez firmę odbierającą odpady, iż w danym miesiącu odpady oddane są w sposób nieselektywny, to wówczas decyzją Burmistrza Miasta za dany miesiąc rodzina 4 osobowa będzie musiała uiścić opłatę w wysokości 208 zł (4x52)
a nie jak zdeklarowała 104 zł (4x26). Opłata podwyższona zostanie zastosowana jedynie za dany miesiąc, w którym wykryto nieprawidłowości w segregacji odpadów przez właściciela danej nieruchomości. W tym przypadku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zostanie wydana decyzja Burmistrza Miasta określająca odpowiednią stawkę do danej nieruchomości.

Kompostownik

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zwolnienie ustala się w wysokości 1 zł miesięcznie od nieruchomości.

Uwaga!

Nie ma znaczenia, czy osoba zamieszkująca posesję to dziecko czy osoba starsza. Aby policzyć opłatę za odpady bierzemy pod uwagę osoby zamieszkujące posesję.

Prawidłowe wypełnienie i terminowe złożenie tego dokumentu jest obowiązkowe!!!

Gdzie znajdują się druki deklaracji?

Deklaracje dostępne są w Urzędzie Miasta Jordanowa w pokoju nr 4A oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta https://jordanow.pl zakładka gospodarka odpadami.

Jaki jest termin na złożenie deklaracji i ile razy ją składamy?

Deklaracje składa się generalnie tylko raz, ale opłatę ponosi się co miesiąc. Kolejną deklarację złożymy, jeśli doszło do zmiany liczby osób pozostających w gospodarstwie domowym.

Uwaga!

W przypadku zmiany danych, nową deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdzie złożyć deklarację?

Deklaracje składa się do Urzędu Miasta Jordanowa (osobiście lub za pośrednictwem poczty lub E-puap) pod adresem: Urząd Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów, ePuap: /43yycb05ux/skrytka.

Kiedy płacimy za odpady?

Za odpady płacimy do 10 dnia każdego miesiąca na wskazane wyżej konto bankowe (bez dodatkowych opłat).

Uwaga!

Opłatę ponosi się, co miesiąc, a deklarację składa się zasadniczo tylko raz.

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja dla Mieszkańca: ico word format word ico pdf format pdf

Deklaracja dla domku letniskowego: ico word format word ico pdf format pdf

Deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałej: ico word format word ico pdf format pdf