Apel do mieszkańców oraz informacja dot. segregowania i wywozu odpadów komunalnych

W związku z dokładną kontrolą dokumentacji, a przede wszystkim wieloma interwencjami mieszkańców miasta dotyczących częstych niezgodności w składanych deklaracjach lub niepłaceniu za wywóz odpadów, a także nieuczciwości, np. sąsiadów w składaniu deklaracji lub ilości osób zamieszkałych w danych gospodarstwach domowych oraz bardzo częstych uwag o niewłaściwym segregowaniu odpadów zgłaszanych w Urzędzie Miasta przez mieszkańców oraz przez firmę odpowiedzialną za wywóz odpadów

Burmistrz Miasta Jordanowa informuje, iż w IV kwartale bieżącego roku nastąpi wzmożona, dokładna kontrola dotycząca powyższych spraw w zakresie:

- prawidłowości wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, w tym ilości podanych osób oraz posiadania kompostownika;
- systematyczności płacenia i uiszczania właściwej należnej kwoty;
- właściwego segregowania odpadów;
- gospodarowania odpadami przez właścicieli działalności gospodarczych.

Burmistrz Miasta apeluje i równocześnie prosi mieszkańców Jordanowa o poważne potraktowanie tej sprawy, uczciwe i odpowiedzialne podejście do wypełniania „obowiązków każdego mieszkańca” oraz o ewentualne podjęcie właściwej „obywatelskiej postawy”.

Jeżeli sprawa ta będzie w dalszym ciągu bagatelizowana Burmistrz Miasta przestrzega przed skutkiem i koniecznością naliczania podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następnym roku kalendarzowym, a nawet podjęcia koniecznych środków egzekwowania prawa zgodnych z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.