W związku ze zmianą art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

Zgodnie z podjęta Uchwałą Nr XXVI/244/2021 Rady Miasta Jordanowa z 25 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jordanowa z systemu odbioru odpadów komunalnych – zostały wyłączone nieruchomości niezamieszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy- a powstają odpady komunalne w tym domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni zawrzeć umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne wpisanym do rejestru działalności regulowanej działającym na terenie Miasta Jordanowa.

Burmistrz Miasta Jordanowa