Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) Burmistrz Miasta Jordanowa zawiadamia:

Zgodnie z podjęta Uchwałą Nr XXVI/246/2021 Rady Miasta Jordanowa z 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  ustalenia wysokości tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych od 1 stycznia 2022 r. miesięczna stawka opłaty podstawowej od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli właściciel wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny wyniesie 29,00 zł. Stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów komunalnych ustalona została w wysokości 58,00 zł za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość.

Zwalnia się w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie ustala się w wysokości 3 zł miesięcznie od osoby. Przewidziane zwolnienie wymaga zmiany deklaracji przez właściciela nieruchomości w zakresie kompostownika.

Worki odbierane będą zgodnie z harmonogramem wywozu w godzinach od 7:00 do 15:00. Odbierane będą wyłącznie prawidłowo oznakowane worki tj. z naklejonym kodem kreskowym danej frakcji odpadów wystawione do godziny 7:00 w dzień wywozu odpadów.

Ponadto informuje, iż można ubiegać się o zasiłek celowy do kosztów związanych z opłatą za odpady komunalne z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie.

Burmistrz Miasta Jordanowa