Uprzejmie informujemy, że do dnia 31.03.2021 r. w Urzędzie Miasta Jordanowa zostanie wprowadzony system, który ma za zadanie uszczelnić proces gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta. Elektroniczny system dokona analizy złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe. Analiza nastąpi na podstawie danych, które znajdują się w zasobie tutejszego Urzędu, co pozwoli  zweryfikować osoby przebywające na terenie Miasta, które nie zostały zgłoszone w deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie zgłoszenie przez właściciela nieruchomości osób, które nie zostały ujęte w deklaracjach, spowoduje zastosowanie egzekucji zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U.z 2020 r poz.1427 późn.zm.)