Zarządzenie Nr 63/2018

Burmistrza Miasta Jordanowa

z dnia  08 listopada 2018r.

 w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  na rzecz edukacji polegającego  na transporcie i opiece w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno- Wychowawczego w Juszczynie w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

Na podstawie art.11, art.13-16, art.18-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.), Uchwały Nr XLI/373/2018 Rady Miasta Jordanowa z dnia 15 października 2018r.w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Jordanowa z organizacjami pozarządowymi oraz   innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Jordanowa w zakresie transportu i opieki w trakcie dowozu uczniów  niepełnosprawnych z Jordanowa (miejsca zamieszkania) do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie  w celu spełnienia obowiązku szkolnego.

§ 1

Rodzaje zadań

Konkurs obejmuje zadanie z zakresu edukacji: dowóz uczniów do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie.

§ 2

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania  objętego niniejszym  konkursem  zostaną przeznaczone środki ujęte w  uchwale budżetowej na rok 2019 w wysokości do kwoty  12 000,00 zł.  

§ 3

Zasady przyznawania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe i  podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. z 2018, poz. 450 z późn. zm.) prowadzące działalność w zakresie  transportu i opieki osób niepełnosprawnych.

 2. Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia oferty jest złożenie następujących dokumentów:

1) Oferty Podmiotu o przyznanie dotacji /wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

Oferta powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadnia,

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadnia,

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzącego z innych źródeł,

6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

Do oferty należy załączyć:

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię statutu podmiotu składającego ofertę,

2) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

3) oświadczenie o nieprowadzeniu postępowania egzekucyjnego przeciwko podmiotowi ubiegającemu sie o udzielenie dotacji,

4) oświadczenie, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji budżetowej na skutek przepisów ustawy o finansach publicznych,

5) oświadczenie, o nie planowaniu przerwania kontynuacji działalności w roku 2019.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w § 5.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w wysokości wnioskowanej. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

5.Podmioty wyłonione w konkursie, przyjmują zlecenie realizacji zadania publicznego w formie wsparcia lub powierzania i zobowiązują się do jego wykonania w zakresie i na zasadach określonych w umowie sformułowanej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust.3  ustawy o finansach publicznych  ( Dz. U. 2017, poz. 2077 j.t.  z późn. zm. ), a Burmistrz Miasta Jordanowa zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotacji celowej na podstawie przedmiotowej umowy.

6. Zarządzenie Burmistrza Miasta Jordanowa o wynikach konkursu ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą - podmiotem, którego oferta została wybrana  w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego.

7. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:

1) korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,

3) do zamieszczania we wszystkich publikacjach i w  materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach informacjach itp.) związanych z realizacją zadania,  informacji o tym że zadanie jest dotowane przez Gminę Miasto Jordanów.

8. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Jordanów zlecając zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

§ 4

Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania obejmuje okres od  02.01.2019r. do 31.12.2019r. w dniach nauki (poniedziałek-piątek) z możliwością rozwiązania umowy z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta (np. brak dzieci z terenu Miasta Jordanowa realizujących obowiązek nauki w Ośrodku Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym w Juszczynie).

2.Realizacja zadania obejmuje dowóz dzieci  niepełnosprawnych z terenu Miasta Jordanowa z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno -Edukacyjno-Wychowawczego w Juszczynie  i z powrotem do miejsca zamieszkania.

3.Dowóz środkami komunikacji samochodowej przystosowanymi do transportu osób - dzieci

niepełnosprawnych (pojazdy z homologacją) w godzinach dających możliwość uczestnictwa

ucznia  na zajęciach szkolnych, które realizowane będą od 730 do 1430. W trakcie przewozu–  od odbioru do  przekazania dziecka  rodzicom  lub upoważnionym opiekunom –przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dzieckiem przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie o przyznaniu dotacji.

§ 5

Termin składania ofert

  1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na dowóz dzieci do OREW Juszczyn” w Sekretariacie Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia   03 grudnia 2018r. do godziny 900 (liczy się data i godzina wpływu).

§ 6

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1.Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 30 dni  od daty złożenia ofert.

2.Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Jordanowa.

3.Zadaniem  komisji jest ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich

ofert i przedstawia je Burmistrzowi Miasta Jordanowa w formie protokołu z listą ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową, zgodnie z warunkami konkursu. Lista zawiera wykaz ofert, które rekomenduje do udzielenia dotacji (z propozycją wysokości dotacji), jak również wykaz ofert, które nie uzyskały rekomendacji do udzielenia dotacji.

4. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa kieruje się następującymi kryteriami:

1) merytorycznymi (skala ocen od 0-35):

a) zgodność posiadanych środków transportu z wymaganymi dla przewozu osób

niepełnosprawnych,

b) zapewnienie opieki w trakcie transportu dzieci,

c) dotychczasowa współpraca z samorządem w zakresie objętym konkursem,

2) finansowymi (skala ocen od 0-35):

a) budżet projektu, w tym:

- rzetelność przedłożonego planu rzeczowo-finansowego

- zasadność wydatkowania środków,

- stosunek planowanych  nakładów do zamierzonych efektów i celów,

- źródła finansowania,

- odpłatny i nieodpłatny zakres wykonania zadania,

3) organizacyjnymi (skala ocen od 0-30):

a) rzetelność i realność przedstawionego harmonogramu realizacji zadania,

b) posiadane doświadczenie, referencje i rekomendacje, zasoby kadrowe, rzeczowe (transportowe),

c) dotychczasowe udokumentowane dokonania wnioskodawcy.

4. Ocena końcowa danej oferty jest sumą z ocen wystawionych przez osoby oceniające tę ofertę (maksymalnie 100 pkt).

5. Oferty nie obejmujące zadania objętego konkursem oraz o ocenie łącznej mniejszej niż

55 pkt zostaną odrzucone.

6. Wnioskodawca zastrzega możliwość wybrania przez Komisję Konkursową więcej niż jednej oferty.

7. Komisja Konkursowa przedstawia Burmistrzowi Miasta Jordanowa propozycję przyznania dotacji, uwzględniając wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań, ich liczbę, w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia ofert, w formie protokołu.

8. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji ostatecznie podejmuje Burmistrz Miasta Jordanowa w drodze odrębnego zarządzenia w terminie do 7 dni od daty otrzymania protokołu z pracy Komisji.

8.1.O podjętych decyzjach, składający ofertę powiadamiani są pisemnie.

9. Od Zarządzenia Burmistrza w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przewiduje się trybu odwołania.

10. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu umieszczona zostanie na stronie

www.jordanow.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1.

§ 7

Informacja o zrealizowanych przez Miasto Jordanów w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim przy zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, z uwzględnieniem dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Wykaz dotowanych podmiotów w roku 2017:

Brak realizacji takiego zadania.

Wykaz dotowanych podmiotów w roku 2018:

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi, 34-231 Juszczyn 542B, kwota przyznanej dotacji 3 750,72zł

§ 8

Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie  transportu i opieki w trakcie dowozu uczniów niepełnosprawnych w roku 2018 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania

1. Niniejsze ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.jordanow.pl, , a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Jordanowa, 34-240 Jordanów, ul. Rynek 1.

2. Wzory formularzy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).

 Formularze są również dostępne w Urzędzie Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1 pok. Nr 12 oraz na stronie internetowej www.jordanow.pl

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Burmistrz Miasta Jordanowa

                                                                                  (-) mgr Iwona Bilska

 

Załączniki do pobrania