POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA JORDANOWA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO

Wnioski o stypendium szkolne z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa (pokój nr 12) do 15 września 2018 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018 roku.

       Prawo do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty tzw. „kryterium dochodowego na osobę w rodzinie”, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  o pomocy społecznej – obecnie jest to kwota 514 zł.                         

       Do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów   o charakterze socjalnym załącza się zaświadczenia bądź oświadczenia o wysokości dochodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

       W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

       W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego osoba ubiegająca się  o stypendium szkolne ma obowiązek udokumentować ten fakt ze wskazaniem ilości hektarów przeliczeniowych. Kwota dochodu z 1 hektara przeliczeniowego wynosi obecnie 288 zł.

       Do dochodu przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego nie wlicza się:

- świadczenia wychowawczego „500 +”,

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,

- zasiłku celowego,

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

- wartości świadczeń w naturze,

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

Pomoc materialna przysługuje:

-      uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb    społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

-      wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki

-      uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

       Podstawowe świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendium szkolne – przyznawane jest uczniom znajdującym się          w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASIŁKU SZKOLNEGO (LOSOWEGO)

 

       Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w Urzędzie Miasta Jordanowa  (pokój nr 12) w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

       Zasiłek szkolny jest drugim po stypendium świadczeniem pomocy materialnej     o charakterze socjalnym, które może być przyznane uczniowi znajdującemu się        w trudnej sytuacji materialnej. O ile stypendium przyznaje się, gdy trudna sytuacja materialna ucznia i rodziny ma charakter trwały, to zasiłek może przysługiwać uczniowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego (np. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, klęska żywiołowa itp.).Ponadto, w odróżnieniu od stypendium, jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

       Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku jest zdarzenie losowe powodujące trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany.

       Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

       Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Załączniki do pobrania