Jordanów, dnia 10 lipca 2018 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA JORDANOWA

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – 1 etat

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Miasta Jordanowa, Rynek 1, 34 – 240 Jordanów

II. Stanowisko urzędnicze – 1 etatu  Z-cy Kierownika USC

III.    Wymagania niezbędne od kandydatów:

1. Na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego może być zatrudniona osoba zgodnie z art. 8 ustawy  z 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064),  która:

1) ma obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3)  posiada:

a) dyplom ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplom potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznany w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842) albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uznany za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,

c) dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

d) posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do osób zatrudnionych na stanowiskach kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego oraz do naboru na te stanowiska stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902).

Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego posiada i wykonuje uprawnienia i obowiązki kierownika USC, z ograniczeniami zawartymi w ustawie z 28.11.2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064), np. wynikającymi z art. 10 ust. 3. Dokonuje czynności z zakresu stanu cywilnego.

IV. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1) znajomość obsługi komputera, praca w programach księgowych,

2) znajomość przepisów /zagadnień/ związanych z ustawą – Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064), samorządem gminnym, Kodeksem postępowania administracyjnego.

V. Zadania wykonywane na stanowisku:

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  realizuje zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego wynikające z przepisów: prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego ora  oraz spraw społeczno-organizacyjnych,
a w szczególności:

1) prowadzenie rejestru urodzeń, małżeństw i zgonów oraz sporządzanie z tych zdarzeń aktów stanu cywilnego w aplikacji wspierającej System Rejestrów Państwowych „ŹRÓDŁO”

2) prowadzenie dokumentacji akt zbiorczych do wymienionych wyżej zadań (kompletowanie, zabezpieczenie i przechowywanie),

3) sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego

4) przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk,

5) prowadzenie szczególnego trybu rejestracji stanu cywilnego  /transkrypcja, odtworzenie, rejestracja zdarzeń, które nastąpiły poza granicami RP /

6) uzupełnianie, prostowanie treści aktów stanu cywilnego, 

7) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego w oparciu o decyzje, postanowienia, orzeczenia innych organów,

8) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o noszonym nazwisku, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (rozwód),

9) przyjmowanie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego, gromadzenie wymaganych dokumentów, przyjmowanie oświadczeń co do noszonych nazwisk po zawarciu małżeństwa, ustalanie terminu ślubu, uroczyste przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzanie aktu małżeństwa, wydawanie odpisów z aktów małżeństwa,

10) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwo konkordatowe), odbieranie zaświadczeń od strony kościelnej (po zawarciu małżeństwa konkordatowego),

11) współpraca z Parafiami w zakresie realizacji ustawy konkordatowej – wydawanie zaświadczeń,

12) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem ustawowego terminu, przyjmowanie podań dokumentów – dowodów,

13) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel Polski posiada zdolność prawną do zawarcia związku małżeńskiego za granicą (przyjęcie podania, dokumentów oraz zapewnienia),

14) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym

15) wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

16) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu USC,

17) prowadzenie archiwum zakładowego USC,

18) stwierdzenie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach ważności lub nieważności zawarcia małżeństwa,

19) wystąpienie do sądu w sprawach unieważnienia, sprostowania lub ustalenia treści aktu stanu cywilnego,

20) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu małżeństwa w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron,

21) występowanie do sądu o wskazanie kandydata na opiekuna prawnego,

22) sporządzanie wniosków (w oparciu o akty małżeństw) o przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali ”Za długoletnie pożycie małżeńskie”,

23) organizowanie jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin,

24) prowadzenie korespondencji z placówkami dyplomatycznymi poza granicami kraju w sprawach dokumentów stanu cywilnego,

25) sporządzanie wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych dla zasłużonych mieszkańców Miasta,

26) koordynacja działań związanych z publikacją informatora/kwartalnika „Echo Jordanowa” w ramach zespołu redakcyjnego współtworzonego z Towarzystwem Miłośników Ziemi Jordanowskiej

27) przygotowanie artykułów do publikacji oraz dbanie o rzetelność publikowanych materiałów
w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta,

28) prowadzenie spraw z zakresu: zwoływania zgromadzeń, imprez masowych, festynów,  (przyjmowanie podań, gromadzenie niezbędnych dokumentów  do przygotowanie zezwolenia lub decyzji administracyjnych przedmiotowej sprawie),

29) prowadzenie zadań związanych z promocją miasta m.in.: planowanie oraz rozliczanie wydatków promocyjnych miasta w dziale: 750 Rozdz. 75075 ; organizowanie przedsięwzięć promujących Miasto Jordanów oraz pomoc w organizowaniu uroczystości
i imprez promujących miasto,

30) współpraca z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Jordanowie oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi miasta i organizacjami społecznymi (NGO) związana
z działaniami promocyjnymi miasta,

31) obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta ( w zależności od potrzeb Biura Rady Miasta) – pisanie protokołów,

32) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Kierownika Urzędu w ramach odrębnego upoważnienia Burmistrza Miasta,

33) prowadzenie Rejestru Instytucji Kultury,

34  pełnienie funkcji Kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnym i Gospodarki Przestrzennej AGP na czas zastępstwa (podczas absencji urlopowej lub chorobowej)

35)  wykonywanie dodatkowych zadań urzędu zleconych przez Burmistrza Miasta lub Sekretarza Miasta.

 VI. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Dziale Kadr Urzędu Miasta Jordanów,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • oświadczenie kandydata o następującej treści: ”Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”, w przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany przed przystąpieniem do pracy przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie, o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku.

VII.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Jordanowa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

VIII.  Dodatkowe informacje:

1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem, list motywacyjny i życiorys powinny być podpisane własnoręcznym podpisem oraz opatrzone następującą klauzulą własnoręcznie podpisaną przez kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

2. Zgodnie § 5 pkt 5 Zarządzenia nr 32/2015 r. Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Naboru Pracowników na Wolne Stanowisko Urzędnicze w Urzędzie Miasta Jordanowa, „Burmistrz na każdym etapie postępowania konkursowego w uzasadnionych przypadkach może unieważnić nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze”.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 • Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście na dziennik podawczy Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres:
  Urzędu Miasta Jordanowa, ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Stanowisko urzędnicze Z-cy Kierownika USC wymiar 1etatu w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku do godz. 15:30 /liczy się data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta/.
 • W przypadku kopii dokumentów organ prowadzący postępowanie konkursowe może żądać okazania oryginału.
 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 • Planowane zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego.

X. Inne informacje:

1. Komisja konkursowa przeprowadzi nabór w dwóch etapach:

1)  pierwszy etap – analiza formalna dokumentów;

2) drugi etap - merytoryczna ocena kandydatów, która będzie składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

2. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo    (na podany adres) o terminie testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo lista kandydatów będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,

3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Jordanowa,

4. Dokumenty odrzucone można będzie odebrać osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr 8 w ciągu 14 dni od dnia zakończenia procedury naboru tj. od dnia zamieszczenia informacji o wyniku naboru w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Jordanowa

Iwona Bilska

Kwestionariusz do pobrania