O G Ł O S Z E N I E

Dnia 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15.00

w sali obrad w Urzędzie Miasta Jordanowa - Rynek 1

odbędzie się posiedzenie

Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miasta Jordanowa

Porządek obrad Komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jordanów na lata 2018-2038.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/302/2017 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanów na rok 2018.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Jordanowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym.
  5. Sprawy bieżące.

Jordanów, 13.03.2018 r.